Blog

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση νέας άδειας TAXI

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την απόκτηση μίας (1) νέας άδειας ΕΔΧ (5-θέσιο) αυτοκινήτου (ΤΑΧΙ) με έδρα το Δ.Δ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ ,  να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 22/12//2023 και ώρα 14:00μ.μ., συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των άρθρων 109 και 110 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει.

Με την οικ. 8927/13-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΖΔ7Λ9-ΝΧΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έχουν καθοριστεί ήδη ο μέγιστος αριθμός αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και ο επιμερισμός αυτών ανά έδρα.

προϋποθέσεις συμμετοχησ

Οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν.4070/12)

Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του
άρθρου 100, περίπτωση α του Ν. 4070/12.

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

Να έχουν ικανή οικονομική ευχέρεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής ευχέρειας στο πρόσωπο τους, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτηση τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12.

 1. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Β Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του ν.4070/12)

Να έχουν έδρα εντός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του Ν. 4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπο τους, οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτηση τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12.

 1. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και
  συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου πρέπει να καταθέσουν στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  αίτηση με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, συνοδευόμενη από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί, μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

( πλην των δικαιολογητικών (1) και (2) των παρακάτω Α & Β ενοτήτων).

(Έντυπο αίτησης χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας , της Περιφέρειας Ηπείρου και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου όπως και η παρούσα πρόσκληση.)

Α.Φυσικά Πρόσωπα:

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου

Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του ν.4070/12.
(Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.)

Φορολογική ενημερότητα.

Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.

Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12 ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου.

Εάν κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Β. Νομικά πρόσωπα

ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο   πρωτοδικείο  και  πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.

ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.

Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.

Απόσπασμα  ποινικού   μητρώου  γενικής  χρήσης  από  το   οποίο  να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του ν.4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

Φορολογική ενημερότητα.

Ασφαλιστική ενημερότητα.

Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν. 4070/12, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου.

 1. Εάν κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΥΟ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη   και   συντήρηση   των   οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό  διάγραμμα  μηχανικού,  κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας στο τηλέφωνο 26823-62800.

επεξεργασία αιτήσεων – ανακοίνωση αποτελεσμάτων

-Η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου.

-Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών.

-Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου

www.php.gov.gr και δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων www.yme.gr) Μετά την ανάρτηση της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της.

 • Εάν ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν
  την νέα άδεια Ε.Δ.Χ. προκύψει μεγαλύτερος του ενός τότε θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχει κάθε αιτούμενος με (1) συμμετοχή.

Η παραπάνω αναφερόμενη κλήρωση θα διενεργηθεί από τη Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής  του  Υπουργείου   Ανάπτυξης   Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων .

 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον
  Περιφερειάρχη Ηπείρου των καταλόγων του κληρωθέντος για την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και εντός 10 ημερών θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για τον δικαιούχο με την οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκίνητο.

Την ίδια χρονική περίοδο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου θα επιστρέψει στο σύνολο των αιτούμενων τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *